Vị trí hiện tại > Quy tắc trò chơi

MÊ TRẬN BẢO THẠCH

Giới thiệu trò chơi:

"MÊ TRẬN BẢO THẠCH" Liên kết ba con vật cùng màu sắc thành một đường thẳng có thể xoá bỏ. Đạt được mục tiêu đặt ra có thể thông qua.